fbpx

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit een Algemeen Deel I, Deel II Verhuur/Terbeschikking stelling Inzamelmiddelen en Deel III Operationele Bepalingen. Het Algemene Deel is aanvullend op Deel II en III.

ALGEMEEN DEEL I

Artikel 1              Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatie:         de constatering, ten laatste bij de bewerking-, verwerkings- en/of                                                          verwijderingsinrichting, dat zowel de aangeboden Afvalstoffen zelf, als de wijze                               waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de Overeenkomst.

Voorwaarden: de door of vanwege Nijhuis Milieu Service aan de Opdrachtgever verstrekte                                      voorschriften voor acceptatie met betrekking tot zowel de omvang, aard,                                           eigenschappen en samenstelling van de Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze                        aan Nijhuis Milieu Service dienen te worden aangeboden.

Afvalstoffen:     alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst,                       respectievelijk het doen van een offerte daartoe, aan Nijhuis Milieu Service                                       aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten,                                    gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Opdrachtgever zich – met het                     oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich                   moet ontdoen.

Inzamelmiddel(len): alle herbruikbare middelen als containers, vaten, pallets, voertuigen enz.                                  bestemd voor de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.

NEA-index:         De kostenindex voor algemeen en specifiek wegvervoer rekening houdende met het                     loon-en prijspeil binnen de vervoerssector, zoals jaarlijks door NEA                                                         Transportonderzoek en –opleiding BV gevestigd te Rijswijk, gepubliceerd.

Opdrachtgever: Al diegenen die met Nijhuis Milieu Service een Overeenkomst sluiten of daartoe een                    offerte aanvragen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nijhuis Milieu Service en Opdrachtgever.

Partijen:              Nijhuis Milieu Service en de Opdrachtgever.

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Nijhuis Milieu Service B.V.

Artikel 2              Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

– Alle Overeenkomsten die Nijhuis Milieu Service met haar Opdrachtgevers sluit;-

– Alle offertes die Nijhuis Milieu Service aan haar (potentiële) Opdrachtgevers uitbrengt;

– Al het (meer)werk dat Nijhuis Milieu Service ten behoeve van haar Opdrachtgevers uitvoert.

2.2

Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Nijhuis Milieu Service uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Nijhuis Milieu Service.

Artikel 3              Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

3.1

Alle offertes van Nijhuis Milieu Service worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, monsters en bescheiden, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.

3.2

Offertes zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.

3.3

Nijhuis Milieu Service is eerst gebonden nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de

Opdrachtgever heeft bevestigd of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat zij de opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.

3.4

De Opdrachtgever is gebonden nadat hij opdracht heeft gegeven of een door Nijhuis Milieu Service

uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2BW bindt een aanvaarding door de Opdrachtgever, die op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt Nijhuis Milieu Service niet, maar komt een Overeenkomst alsdan tot stand op basis van de offerte.

Artikel 4.             Duur, exclusiviteit en beëindiging

4.1

Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen worden Overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 60 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.2

Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3 worden de Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, zulks evenwel met een minimum van 60 maanden.

4.3

Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.

4.4

Het is Opdrachtgever gedurende 60 maanden, en indien de contractduur korter is dan 60 maanden,

gedurende deze kortere termijn, niet toegestaan om met betrekking tot dezelfde Afvalstoffen als die waarop de Overeenkomst met Nijhuis Milieu Service ziet vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te gaan. Na het verstrijken van de termijn van 60 maanden zullen partijen in overleg treden over deze exclusiviteit.

4.5

Behoudens in het geval de Opdrachtgever daartoe wegens verzuim van Nijhuis Milieu Service gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Nijhuis Milieu Service kan deze Overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van een (1) maand.

4.6

In geval van overtreding van de in het vierde lid van dit artikel opgenomen verboden verbeurt de

Opdrachtgever aan Nijhuis Milieu Service een dadelijk zonder ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan acht procent (8%) van de in de twaalf maanden voorafgaand aan de overtreding aan de Opdrachtgever uit hoofde van de betwiste Overeenkomst gefactureerde bedragen, zulks met een minimum van 300,- (zegge: driehonderd Euro), zulks onverminderd het recht van Nijhuis Milieu Service om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen indien en voorzover de werkelijke schade meer bedraagt dan de aldus verbeurde boete.

4.7. Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd zijn recht op schadevergoeding – zonder nadere sommatie de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra die andere Partij in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, met haar schuldeisers een akkoord sluit of dit beoogd, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer die andere Partij – indien deze een vennootschap is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 5              Prijzen en Meerwerk

5.1

De door of vanwege Nijhuis Milieu Service opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief meerwerk, exclusief transportkosten en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De kosten inzake voornoemde heffingen en belastingen worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.2

Nijhuis Milieu Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Nijhuis Milieu Service toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de energieprijzen of een stijging van de verwerkingsprijzen. Ingeval van een prijsverhoging op grond van dit artikellid binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever – indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf – gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5.3

Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft Nijhuis Milieu Service het recht om jaarlijks haar prijzen te verhogen conform het NEA-indexcijfer.

5.4

Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder meer begrepen:

a)            wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever;

b)           aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks redelijkerwijs nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst en/of vereist is op grond van nieuwe gewijzigde overheidsvoorschriften;

c)            aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die nodig zijn                geworden als gevolg van niet-nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting             voortvloeiende uit de Overeenkomst;

d)           één of meerdere extra ledigingen en/of inzameldiensten met betrekking tot Afvalstoffen die     zich naast of op – en niet in – de Inzamelmiddelen bevinden op het ogenblik van de reguliere     lediging.

e)            Nijhuis Milieu Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren        en als zodanig aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien het belang van de      Opdrachtgever en/of de uitvoering van de Overeenkomst zulks vergt.

Artikel 6              Klachten

6.1

Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar

verplichtingen door Nijhuis Milieu Service dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever te zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake van tekortkomingen vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nijhuis Milieu Service zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

6.2

Klachten en reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen acht dagen na factuurdatum bij Nijhuis Milieu Service te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

6.3

Reclames en/of klachten van Opdrachtgever schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 7              Betaling en gevolgen niet betaling

7.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim is en een vertragingsrente is verschuldigd van één en een halve procent (1,50%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

7.2

De gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Nijhuis Milieu Service maakt om betaling te verkrijgen komen ten laste van de Opdrachtgever.

7.3

Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en

vervolgens op de oudste factuur, ook indien Opdrachtgever anders vermeld.

7.4

De vordering tot betaling van alle aan Nijhuis Milieu Service verschuldigde bedragen wordt terstond en volledig opeisbaar indien en zodra de Opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen jegens Nijhuis Milieu Service, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, hij een akkoord met zijn schuldeisers sluit of wil sluiten, een aanvraag tot ondercuratelestelling van de Opdrachtgever aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van ) de goederen van de Opdrachtgever wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

7.5

Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Nijhuis Milieu Service, indien zij vreest dat de

Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn de betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever op verzoek van Nijhuis Milieu Service vooruit heeft betaald en/of voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Nijhuis Milieu Service het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle voor Nijhuis Milieu Service uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8              Onvoorziene Omstandigheden en Overmacht

8.1

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die

Nijhuis Milieu Service bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Nijhuis Milieu Service haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt Nijhuis Milieu Service niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

8.2

Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Nijhuis Milieu Service onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en/of onredelijk verzwaart alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Nijhuis Milieu Service of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van Nijhuis Milieu Service en/of haar leveranciers, ziekte van personeel, epidemie en pandemie.

8.3

Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Nijhuis Milieu Service blijvend onmogelijk of onredelijk bezwarend is, heeft zij het recht de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft zonder onredelijk bezwarend te zijn, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de tussen Partijen gesloten Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en is Opdrachtgever verplicht voor zijn rekening en risico de door Nijhuis Milieu Service reeds ingezamelde Afvalstoffen terug te nemen. Indien Nijhuis Milieu Service bij het intreden van de voornoemde omstandigheden al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 9              Aansprakelijkheid

9.1

Onverminderd de overigens in deze voorwaarden opgenomen vrijwaringen is de aansprakelijkheid van Nijhuis Milieu Service jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, maar in ieder geval tot een maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro).

9.2

Nijhuis Milieu Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, stagnatieschade, schade van derden, geleden verliezen en gemiste kansen, tenzij, deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nijhuis Milieu Service of de met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

9.3

Nijhuis Milieu Service is voorts ook niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de be- of

verwerkingsinrichting Afvalstoffen weigert. De Afvalstoffen zullen in een dergelijk geval ofwel aan de

Opdrachtgever worden teruggegeven zonder dat daar enigerlei kosten voor in rekening worden gebracht en zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid van Nijhuis Milieu Service ontstaat dan wel – indien dit mogelijk is en de Opdrachtgever zulks wenst – aan een andere be- of verwerkingsinrichting ter verwerking worden aangeboden, waarbij in dit laatste geval de daaraan verbonden extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

9.4

Nijhuis Milieu Service is niet aansprakelijk voor door derden of de Opdrachtgever geleden schade aan

wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel andere schade veroorzaakt door een Inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nijhuis Milieu Service. Opdrachtgever zal Nijhuis Milieu Service vrijwaren van aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid hierbij is uitgesloten.

9.5

Onverminderd hetgeen artikel 7 omtrent reclame is bepaald vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen Nijhuis Milieu Service, behalve die welke door Nijhuis Milieu Service is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

9.6

De Opdrachtgever vrijwaart Nijhuis Milieu Service, haar werknemers en andere door Nijhuis Milieu Service bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van Nijhuis Milieu Service, afkomstig van de Opdrachtgever en/of activiteiten uitgevoerd door of namens Nijhuis Milieu Service, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nijhuis Milieu Service is te wijten.

9.7

Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door derden aan

Nijhuis Milieu Service kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Nijhuis Milieu Service ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 10            Afwijkingen

Behoudens indien en voor over anders voorzien in deze voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen afwijkingen van – of aanvullingen op deze voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 11            Toepasselijk recht en rechtbank

11.1

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, waarbij het Nijhuis Milieu Service vrijstaat de Opdrachtgever ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woon- of vestigingsplaats.

DEEL  II                                VERHUUR/TERBESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN

Artikel 12            Ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen

12.1

Alle door of vanwege Nijhuis Milieu Service ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom.

12.2

De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Nijhuis Milieu Service worden meegedeeld.

12.3

Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, al dan niet tegen vergoeding door Nijhuis Milieu Service aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan het Inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart Nijhuis Milieu Service voorts tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het Inzamelmiddel is ontstaan.

12.4

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de

Inzamelmiddelen door de Opdrachtgever en zal Nijhuis Milieu Service vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.

12.5

De Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te

beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.

12.6

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Nijhuis Milieu Service zijn afgeleverd.

12.7

De Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.

12.8

Eventuele schade aan een Inzamelmiddel dient onmiddellijk schriftelijk aan Nijhuis Milieu Service gemeld te worden.

12.9

Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Nijhuis Milieu Service, voor rekening van Opdrachtgever,

hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage.

12.10

Opdrachtgever is niet bevoegd de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan een of meer

derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen.

12.11

De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen Afvalstoffen.

12.12

Nijhuis Milieu Service is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij de Opdrachtgever te (doen)

inspecteren.

12.13

Nijhuis Milieu Service is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen; bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek leeg en in goede staat aan Nijhuis Milieu Service terug te geven.

DEEL III                OPERATIONELE BEPALINGEN

Artikel 13            Uitvoering van de werkzaamheden

13.1

Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Nijhuis Milieu Service die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de Opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Nijhuis Milieu Service de overeenkomst, zoals werknemers en/of bestuurder(s), uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de overeenkomst met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

13.2

Nijhuis Milieu Service zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Nijhuis Milieu Service rust uitsluitend een inspanningsverplichting en zij garandeert geen resultaat, van welke aard dan ook.

13.3

Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en

informatie aan Nijhuis Milieu Service te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Nijhuis Milieu Service respectievelijk die uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Alle door Nijhuis Milieu Service te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is Nijhuis Milieu Service niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg

van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door de Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie.

13.4

Opdrachtgever is verplicht om voor de Afvalstoffen uitsluitend de door Nijhuis Milieu Service voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken. Onverminderd het vorenstaande staat de Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege hem ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Nijhuis Milieu Service te betreden terreinen en gebouwen daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door Nijhuis Milieu Service of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften.

13.5

Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan Nijhuis Milieu Service opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of Nijhuis Milieu Service gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van Nijhuis Milieu Service. De Opdrachtgever betreedt het terrein van Nijhuis Milieu Service op eigen risico. Nijhuis Milieu Service is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen die veroorzaakt wordt op haar bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van Nijhuis Milieu Service.

13.6

Nijhuis Milieu Service is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de

Overeenkomst aan een derde op te dragen.

13.7

De door Nijhuis Milieu Service opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal. Nijhuis Milieu Service heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, en al dan niet in gedeelten.

Artikel 14            Omschrijving Afvalstoffen, monsterneming en analyse

14.1

Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Nijhuis Milieu Service, alsook nadien telkens wanneer Nijhuis Milieu Service daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de Afvalstoffen aan Nijhuis Milieu Service te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de Afvalstoffen hem niet gekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Nijhuis Milieu Service te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan Nijhuis Milieu Service te melden.

14.2

Opdrachtgever staat jegens Nijhuis Milieu Service in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden Afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.

14.3

In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal de Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:

a)            n rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden        gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen,   puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk     kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua             afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaal gewicht het         laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en         eventueel andere stoffen die door de verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd.

b)           in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals               bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen.

14.4

De Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de Opdrachtgever dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Nijhuis Milieu Service of derden wordt veroorzaakt.

14.5

Onverminderd het vorenstaande staat de Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door hem aangeboden Afvalstoffen géén radioactief materiaal c.q. afval en/of asbest bevatten.

14.6

Onverminderd de overige rechten van Nijhuis Milieu Service is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade en vermogensschade, die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten en/of doordat de Afvalstoffen radioactief afval en/of asbest bevatten en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel.

14.7

Indien Nijhuis Milieu Service door derden, daaronder begrepen degene aan wie de Afvalstoffen door Nijhuis Milieu Service ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, is de Opdrachtgever gehouden Nijhuis Milieu Service ter zake te vrijwaren en schadeloos te stellen.

14.8

Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van Nijhuis Milieu Service zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen door of vanwege Nijhuis Milieu Service, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van Nijhuis Milieu Service desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de Afvalstoffen conform de door de Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn.

Artikel 15            In ontvangstneming

15.1

Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient de Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Nijhuis Milieu Service.

15.2

Opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie en op het

overeengekomen tijdstip.

15.3

Vanaf het moment van Acceptatie zijn de Afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van Nijhuis Milieu Service en komen zij voor rekening en risico van Nijhuis Milieu Service, behoudens in gevallen als voorzien onder b van het vierde lid van dit artikel.

15.4. Indien de Opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Deel III van de Algemene Voorwaarden

voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, is Nijhuis Milieu Service bevoegd om te harer keuze:

a)            ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te    brengen;

b)           ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen Partijen in             zoverre geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-        overgang ten aanzien van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht      wordt niet te hebben plaatsgevonden althans ongedaan wordt gemaakt. De Opdrachtgever is                in dat geval verplicht de door Nijhuis Milieu Service dientengevolge geleden schade, alsmede            de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de         Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Nijhuis Milieu   Service terug te nemen. Het transport van de Afvalstoffen geschiedt in dat geval voor   rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16            Transport, verpakking, etikettering

16.1

Onverminderd de overige verplichtingen op grond van de wet en de Overeenkomst, wordt de

Opdrachtgever gewezen op zijn wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid in verband met verpakking en transport(documenten), zoals voortvloeiend uit onder meer het Europees Verdrag van 30 september 1957 en daaropvolgende richtlijnen laatstelijk gewijzigd in 2021), betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (“ADR-Verdrag”), een en ander zowel met betrekking tot de eigen containers als die van Nijhuis Milieu Service of van derden.

16.2 Opdrachtgever zal Nijhuis Milieu Service vrijwaren voor en schadeloos stellen van aanspraken van derden, daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten, die voortvloeien uit het niet nakomen door Opdrachtgever van zijn uit de wet of de Overeenkomst voorvoortvloeiende verplichtingen of verboden.

Versie Maart 2023 – 11

Vandaag besteld, morgen al geleverd
Alle tarieven zijn all-in
Stel je vragen eenvoudig via e-mail of telefoon
De containers mogen 4 weken blijven staan

Container bestellen?
Nijhuis bellen!

Direct contact
Voor meer informatie of het bestellen van een container
Contactgegevens
Nijhuis Milieu Services
Najaarsweg 50
7532 SK Enschede
Onze containers
Wij leveren containers met een inhoud van 3, 6, 10, 20, 30 en 40m3 voor
© Nijhuis Milieu Services 2024 | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden